"A kereszt alatt ott állt Jézus anyja", mondja János evangélista. Az egységkereszt készítője, Angel Vicente Cerro atya egy régi képen a német Maria Laach apátságban látta azt a szimbolikus ábrázolást, mely a megfeszített Fiú mellett mutatja anyját, amint a Krisztus oldalából kifolyó vért egy kehelyben fogja fel. Kentenich atya szavaival: "Mária Krisztus állandó segítője és társa az emberiség megváltásában”.

Az egységkereszt a Schönstatt mozgalom egyik legjellemzőbb szimbóluma. Krisztus, Mária és az Atya jelkép jelenik meg rajta. Kifejezi a kettős egységet, amit Schönstatt hirdetni szeretne: Krisztus elválaszthatatlan Máriától és Mária is elválaszthatatlan Krisztustól. A felső Atya jelkép megvilágít mindent: Krisztus és Mária megpihen az Atyában, a kereszten, melyet az Atya szeretetterve választott a megváltás eszközéül. Különleges Krisztus és Mária testtartása: életben vannak, anya és fia kölcsönösen egymásra tekintenek mély párbeszédben. Krisztus oldalából folyik a vér, amit édesanyja felfog a kehelyben. Az a tény, hogy életben vannak, nem csak szimbolikus, hanem egy hitigazságot mutat meg: Krisztus és Mária a kereszten és a valóságban is él – jelenleg is – megdicsőült testben.

Maga az egységkereszt a „kapcsolatok Krisztusának” képe, akinek a legmélyebb kívánsága, hogy „mindannyian egyek legyenek”, amint ő és az Atya egyek. Krisztust látjuk, a Fiút, mély és bizalmas kötődésben Máriával, édesanyjával, aki állandó segítője és társa megváltó munkájában. Az egység Krisztusa ő, aki önátadó áldozata erejével tárja ki karját, hogy összekösse az eget a földdel és a földet az éggel.

Miért készítették az egységkeresztet?

Ez a kereszt a chilei atyák első generációjának szimbóluma volt, akik Brazíliában és Svájcban tanultak. Amikor 1958-ban és 1959-ben ezeket az első palottinus szeminaristákat pappá szentelték, szerettek volna ajándékot adni a bellavistai Schönstatt-szentélybe, ahol a hitükre és hivatásukra rátaláltak. Egy keresztet akartak adni, mely a „papi Krisztus” képét fejezi ki. Így született a gondolat, hogy Krisztust a „kapcsolatok Krisztusaként” ábrázolják, az Atyához és a Fiúhoz mélyen és belsőleg kötődő Szentlélek erejével, és Máriával, az édesanyjával, állandó segítőjével és társával a megváltó munkában. Ő az „egység Krisztusa”, aki az eget és a földet összeköti; ő „Krisztus, a jó pásztor”, aki visszatükrözi az Atya szeretetét, aki az embereket Istennel és egymással összeköti, aki mindannyiunkat ugyanannak az Atyának a gyermekeivé tesz. Az eredeti kereszt egy szentháromság-kereszt: az Atya és a Fiú szimbóluma mellett piros háttérrel jelöli a Szentlelket.

A kereszt hátoldalán három latin mondat áll, melyek az eszményt és a valóságot fejezik ki:

“Unum in sanguine”: Egység az ő (Krisztus) vérében

“Tua res agitur”: Ez az ő megváltása

“Clarifica te”: Dicsőítsd meg magad (a mi kicsiségünk és gyámoltalanságunk által)

Az első egységkereszt felállítása

Az egységkereszt feszültségekkel terhes időszakban született Bellavistában, amikor csalódás és egyet nem értés uralkodott a mozgalom tagjai között. Humberto Anwandter atya 1960 karácsonyán helyezte el az eredeti keresztet a bellavistai szentélyben. Ezt az eseményt „az egység csodájának”  nevezték, mert ettól kezdve az egység új korszaka kezdődött a chilei Schönstatt családban, egy olyan időszak után, mely a belső kapcsolatok  nehézségeivel volt terhes.

Kentenich atya megkapja az egységkeresztet

Amikor Kentenich atya 1965. november 18-án Rómában ünnepelte 80. születésnapját, a bellavistai schönstattiak az eredeti keresztet adták neki ajándékul azzal a kívánsággal, hogy egyszer majd visszakerülhessen a chilei szentélybe. Kentenich atya ismerte az egységkeresztet, hiszen egy fából készült másolat csaknem öt éven keresztül vele volt Milwaukee-ban. Amikor megkapta az eredetit és a kívánságot, megkérdezte: „Akkor ez ajándék, vagy nem?” - és amint igenlő választ kapott, ezt mondta: „Az ajándék: ajándék” és a maga részéről a németországi Stuttgartban lévő schönstatti nők intézetének adta.

Az egységkereszt eljutott az ősszentélybe a nemzetközi Schönstatt család ajándékaként 1997-ben, a Krisztus-évben, miután öt kontinens szentélyeit végigutazta és a virágzó életet hozta magával.

Schönstatti missziós kereszt

Az egységkereszt akaratlanul is elterjedt az egész egyházban. Tucatnyi pap körében indult útjára, az  egész Schönstatt család keresztjévé vált és végül az egész világon elterjedt. Chile határain túl a mozgalmon belül először „chilei keresztnek” nevezték. Sok schönstatti szentélyben megtalálható, több helyen az oltárra került; sokfelé megtalálható feszületeken és háziszentélyekben. Ozsvári Csaba magyar egységkeresztje az óbudavári szentély oltárára került.

 „schönstatti egységkereszt”Krisztusra és Máriára vonatkozó mély szimbolikája miatt később megjelent bíborosok, érsekek és püspökök, papok és vallásos közösségek mellkeresztjeként. Kalkuttai Teréz anya úgy döntött, viselje az egész kongregáció. Hasonló módon vette át sok közösség és sok ember az egész világon.

Az egységkereszt üzenetként van jelen mindenféle egyházi körben, hirdeti a Máriával kötött szeretetszövetséget, ahogy Kentenich atya tanította. Schönstatt számára ez egy folyamatos felhívás a misszióra, hogy Jézust és Máriát – egymással szövetségben – megjelenítsük a világban.

 

Címkék: 
kápolna